Temaavslut!

Nu är tredje temat, miljöorganisationer, avslutat!

 

Vi har tagit upp miljöorganisationerna:

 

 • Greenpeace
 • WWF – World Wide Foundation
 • Naturvårdsverket
 • Clean up the world
 • Naturskyddsföreningen
 • Näringslivets miljöchefer

Näringslivets miljöchefer

Näringslivets miljöchefer är en organisation som bildades 1994 och har runt 300 medlemmar. Medlemmarna är företag från olika branscher och det är både privata företag, kommuner och landsting som vill förbättra sitt miljöarbete.

 

NMC fungerar främst så att man erbjuder utbildningar, seminarier, konferenser, studieresor etc. till företagen. Årsavgiften för företaget är 10 000 kronor.

 

Ett urval av de företagen som är medlemmar:

 • Volvo
 • Lindex
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Folksam
 • Ica
 • IKEA

 

Källa: http://www.nmc.a.se
Hämtat 30/1-10


Miljötips - Ekologiskt godis

Vanligt godis innehåller färg- och smakämnen och har även många negativa egenskaper.
Ekologiskt godis är ett mycket bättre alternativ. Där kommer färgen och smaken från frukt, bär och kryddor.
Det ekologiska godiset innehåller också mer mineraler och vitaminer.

Miljöorganisationer – Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen bildades i början av 1900-talet av en grupp professorer och andra naturintresserade människor. Deras mål var att sprida ’kunskap om och kärlek till vår natur och naturskydd’. Namnet Naturskyddsföreningen kom däremot inte förrän 1967. Föreningen kämpade sig fram och är nu med och påverkar politiska beslut och lagstiftning.

 

Naturskyddsföreningen har genomfört flera projekt som hjälpt miljön på olika sätt. Det här är några exempel:

 

 • ’Segrat för naturen’. De har fått igenom flera lagar som ska skydda naturen.
 • Räddat pilgrimsfalken. Tack vare naturskyddsföreningens insats har pilgrimsfalken en årlig tillväxt på 150 ungar.
 • Tagit bort jätteräkorna från menyn på alla Scandics 122 hotell. Det genom en kampanj om de stora miljöproblem som orsakas av odlingarna av jätteräkor.
 • Bra Miljöval är föreningens egen miljömärkning och den har hindrat giftiga kemikalier från att spridas i naturen.
 • Efter genomförandet ’Projekt Havsörn’ blev havsörnsstammen stabil i Sverige. Till exempel så har den nu bland annat skyddad boplats.
 • Naturskyddsföreningen har räddat tre stora och värdefulla fjällskogar.

Läs mer på: http://www.naturskyddsforeningen.se/

Visste du att…

… sedan debatten om hur mycket matavfall som slängs startade så har 15 % av 18-29-åringar kastat mindre mat än tidigare.

 

… genom att tillsätta bakterier från en jättepandas bajs så kan man minska hushållsavfallet till en tiondel enligt japanska forskare.


Miljöorganisationer – Clean Up the World

Organisationen ”Clean up the world” startades år 1993, d.v.s. 17 år sedan, av en australiensisk man som heter Ian Kiernan. Han var upprörd över det förorenade vattnet i Sydneys hamn och en dag bestämde han sig för att göra något åt det. Kiernans miljöarbete påverkade till en början bara Sydney men spred sig snart till en nationell rörelse. Sedan fick han stöd av ”the United Nations Environment Programme” (UNEP) och kunde då lansera organisationen internationellt. Idag uppskattas organisationen involvera 35 miljoner människor och 120 länder varje år.

Organisationen koncentrerar sig på att arbeta på samhällsnivå, i skolor och med företag. ”Clean up the world” har t.ex. jobbat med:

 

 • Återvinning och återställande av naturliga resurser.
 • Plantera träd.
 • Utbildningskampanjer
 • Vatten återvinning och bevarande av vattendrag
 • Tävlingar
 • Utställningar
 • Återuppbyggnad

 

Läs mer på:

http://www.cleanuptheworld.org/en/ hämtat 240110


Nyhet - Norge satsar på solenergi

Norge är Nordens ledande land inom solenergi. Varje år satsar landet 40 miljoner norska kronor på forskningen i ett solcellscentrum,
vilket motsvarar nästan 50 miljoner svenska kronor. En av centrets största forskargrupper leds av den svenske professorn Bengt Svensson.
– Det mesta handlar om nanoteknik, förklarar han för Svenska Dagbladet.
Enligt Bengt Svensson finns det tankar på att bilda ett företag för att utnyttja tekniken, men det kan ta 10–15 år tills den blir kommersiell.

Visste du att…

… I Sverige köper vi Europas största och bränsletörstigaste bilar


… Små bilar oftast är billigare att köpa, billigare att köra, billigare att försäkra och billigare att betala skatt för.


… En liten bil kan vara lika säker som en stor och tung bil.

 

Källa: Klimatsmart (2009) Persson, Mikael, Sjöström, Bodil, Johnsson, Per


Miljötips - matlagning

Använd alltid lock när du lagar mat, speciellt när du kokar saker. Det går bara åt en femtedel så mycket energi som om du kokar utan lock!

 

Stäng av plattan innan maten är klar, värmen stannar kvar längre än vad man tror.

 

Källa: Klimatsmart (2009) Persson, Mikael , Sjöström, Bodil , Johnsson, Per


Nyhet – Miss i FN:s klimatpanel

I FN:s klimatpanels uppskattning av klimatet från år 2007 påstås det att Himalayas glaciärer kommer att ha smält till år 2035. Klimatpanelens vice ordförande medger att det har skett ett misstag i uppskattningen efter att årtalet 2035 har förkastats av flera forskare.

 

Påståendet om att glaciärerna i Himalaya ska vara försvunna år 2035 kommer ursprungligen från en intervju med glaciologen Syed Hasnain.  Årtalet användes i en rapport från WWF från 2005, och den rapporten användes sedan för att göra klimatpanelens uppskattning av klimatet.
Felet kan också ha kommit från en studie från år 1996 där årtalet 2350 förekommer.

 

FN har nu beslutat sig för att förbättra sina korrekturläsningsmetoder.

 

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.286954/fns-klimatpanel-medger-himalayamiss


Naturvårdsverket – Frågor och svar

På Naturvårdsverkets hemsida svarar organisationen på många olika frågor vad det gäller miljö. Här är endast ett fåtal av dem.

 

Vad har jag för ansvar för mitt enskilda avlopp?

Du som har enskild avloppsanordning har ett stort ansvar för att anordningen fungerar på ett bra sätt. Om ditt avlopp fungerar alltför dåligt är du skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att anläggningen ska fungera bra igen.

 

Vad gör man åt att det blir så skräpigt runt insamlingsplatserna och vem har ansvar?

De som tillverkar förpackningar och tidningar har ansvar för insamlingen genom återvinningsstationer. Det betyder att de har hand om allting på insamlingsplatsen: vilka behållare som finns där, tömning och städning. Om det är skräpigt på insamlingsplatsen kan behållarna tömmas för sällan. FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) har ett kundtjänstnummer dit du kan ringa och meddela om det är något som måste åtgärdas.

 

Hur kan vi vara säkra på att det har blivit varmare?

Att det sker en uppvärmning är statistiskt sett säkerställt. Det har inte varit varmare än nu på flera tusen år.

 

Har vulkanutbrott kylande eller uppvärmande effekt på jordens temperatur?

Partiklarna som sprids i atmosfären vid ett vulkanutbrott har en kylande effekt eftersom de hindrar solstrålning från att nå jordytan.

 

Undrar du något annat? Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Fragor-och-svar/


Naturvårdsverkets olika avdelningar

Naturvårdsverket är uppdelat i olika avdelningar som alla kämpar för miljön på olika sätt. Här är några av dem.

 

Avdelningen för verksamhetsstöd – Den här avdelningen samordnar, stödjer och ger service i olika administrativa, juridiska och informationsrelaterade frågor.

 

Klimatavdelningen – Klimatavdelningen har det samlade ansvaret för Naturvårdsverkets arbete med klimatmålet, utveckling av styrmedel och verktyg för att nå en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Miljöanalysavdelningen – Miljöanalysavdelningen ansvarar för verkets arbete med att samla in och bygga upp kunskaper om miljöns tillstånd.

 

Miljörättsavdelningen – Miljörättsavdelningen har ansvar för tillämpning av miljölagar mm.

 

Naturresursavdelningen – Naturresursavdelningen ansvarar för miljökvalitetsmålen. De arbetar med frågor om biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurserna.


Naturvårdsverkets uppnådda resultat

Det här är några av de saker naturvårdsverket genomfört ensamma eller tillsammans med andra verksamheter.

 

 •          År 2005 släppte Sverige ut 2,7 miljoner ton växthusgaser mindre än 2004.
 •          Investeringsprogrammen LIP och Klimp minskar årligen utsläppen med 2 miljoner ton.
 •          År 2005 släppte Sverige ut 3,9% mindre kväveoxid än 2004.
 •          Den ökade källsorteringen och förändrade behandlingen av avfall har minskat deponeringen medan materialåtervinning, biologisk behandling och förbränning med energiutvinning har ökat.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har funnits i 40 år och är den äldsta miljömyndigheten i Sverige. De arbetar långsiktigt och det slutliga målet är en bra livsmiljö för allt levande nu och för kommande generationer.

 

 

Här är ett urval av naturvårdsverkets huvuduppgifter:

 •  ser till att de miljöpolitiska besluten genomförs.
 • vägleda andra centrala, regionala och lokala myndigheter i miljö- och tillsynsfrågor
 • föreslå ändringar i lagstiftningen och andra miljöpolitiska styrmedel
 • övervaka och rapportera om tillståndet i miljön
 • skydda mark och vatten
 •  svara för frågor om jakt och vilt
 •   svara för avfallsfrågor


Visste du att..

.. om jordens medeltemperatur stiger med två grader så räcker det för att 10 000-tals arter ska utrotas.

 

.. för att temperaturökningen ska ligga under två grader så måste de globala utsläppen minskas med 50 %.

 

 

 

Källa: Klimatsmart (2009) Persson, Mikael , Sjöström, Bodil , Johnsson, Per

 


Miljötips

I många hushåll slängs nästan en fjärdedel av maten som köps in. Det är slöseri med pengar men inte bara det. Livsmedelsproduktionen skapar stora mängder koldioxid. Minska avfallet och där med utsläppen.

Nyhet – Sveriges vargjakt olaglig?

År 2009 gick regeringen med på att vargjakt skulle startas i Sverige i januari 2010. Många tyckte att vargbeståndet skulle gynnas av lite ”gallring”. Många miljöorganisationer protesterade, bl.a. WWF och Naturskyddsföreningen, som menar att Sverige bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv.  Frågan ska nu tas upp med EU-kommissionen i Bryssel. En anmälan kommer att göras inom kort.

 

- Forskare är överens om att vargen i Sverige ligger långt ifrån en gynnsam bevarandestatus. Vargen är fortfarande en akut hotad art uppsatt på den officiella rödlistan. Jakten är helt enkelt olaglig, säger Naturskyddsföreningen ordförande Mikael Karlsson.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.285073/vargjakten-idag-traffar-miljororelsen-eu-kommissionen

hämtat 150110


Miljöorganisationer – WWFs internationella projekt

Här kommer ett urval av projekt som pågår runt om i världen:

 

 • Afrika, Handel med hotade arter: den internationella handeln med vilda djur och växter (levande och döda exemplar och produkter från dem) är omfattande. WWF jobbar med nätverket TRAFFIC som kartlägger och förhindrar illegal handel.
 • Asien, Projekt tiger: 96 % av tigerstammen har försvunnit på bara ett hundra år. WWF arbetar på många sätt för att hjälpa tigern.
 • Sydamerika: Efterfrågan av regnskogsprodukter har ökat avsevärt den senaste tiden. WWF försöker samarbeta med lokalbefolkningen för att skapa ett hållbart skogsbruk. 
Källa: http://www.wwf.se/v/var-arbetar-wwf/1232877-wwf-projektkarta hämtat 140110

Miljöorganisationer – Stödja WWF?

Det finns flera olika sätt att ge finansiellt stöd till WWF. Man kan donera en engångssumma som kommer gå till organisationen i helhet, men du kan också t.ex:

 

 • Bli en fadder: WWF erbjuder möjligheten att bli fadder åt pandor, orangutanger, isbjörnar, späckhuggare, djungeln och Östersjön.
 • Prenumerera på deras tidning: det finns flera olika tidningar att prenumerera på och pengarna du betalar går till miljöarbetet.
 • Köp deras produkter: WWF har en webbshop med många produkter att erbjuda.
 • Bli en SMS-fadder: du kan bidra med 30 kronor i månaden genom din mobiltelefon.

Minst 80 % av pengarna du skänker till organisationen går till det önskade ändamålet.

 

 

Mer information finns på: http://www.wwf.se/om-wwf/organisation/sverige/1157246-fragor-och-svar-om-varldsnaturfonden-wwf      och   http://www.wwf.se/insamlingsportal/      hämtat 130110


Miljöorganisationer – WWF i Sverige

Stiftelsen Världsnaturfonden (WWF) grundades i Sverige 1971. Stiftelsen har ett Förtroende råd med 50 medlemmar. Stiftelsen skapades i Sverige främst för att hitta finansiering till internationella projekt men också till svensk forskning och praktiskt miljöarbete.

 

 

Här följer några exempel på projekt som bedrivs i Sverige:

 

 • Björnforskning: WWF bedriver forskning om den skandinaviska brunbjörnen och bidrar med viktig information om björnstammarna till olika myndigheter och organisationer.
 • Vargforskning: Trots att vargen är en av de mest studerade arterna i världen så vet man fortfarande inte så mycket om dem. WWF protesterar också mot den licenserade vargjakten som återinförts i Sverige.
 • Skogsvatten: målet med projektet är att få med kunskap om vatten i skogslandskap och även utveckla metoder för att återskapa vattenmiljöerna som är så viktiga för många arter.
 • Marina reservat på väskusten: målet med projektet är att få fram mer kunskap om de marina biotoperna och skapa fler marina reservat på västkusten.

 

Källa: http://www.wwf.se/  hämtat 120110


Miljöorganisationer – WWF

WWF, World Wide Fund, är en oberoende och politiskt obunden naturvårdsorganisation, enligt deras egen hemsida. Organisationen bildades år 1961 och deras syfte är att skydda utrotningshotade växter, djur och naturtyper både på lång och kort sikt.

 

 

WWF bedriver naturvårdsarbete i fältet men också på forsknings-, politisk- och arbetsmarknadsnivå. WWF bedriver idag aktivt miljöskyddsarbete i över 100 länder. Organisationen finansieras mestadels av gåvor från allmänheten. Med nästan 5 miljoner medlemmar så är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation.

 

 

Källa: ”Om WWF”,  http://www.wwf.se/om-wwf/1122807-om-wwf    hämtat  110110


Nyhet - ekobegravning

Nu för tiden kan människor bli begravda miljövänligt, så kallad ekobegravning.
Det går till såhär:


1. Kistan med den avlidne förs till ett så kallat Promatorium.

2. Kistan och kroppen sänks ner i flytande kväve och fryses till -196 grader.

3. En mekanisk vibration gör att kistan och kroppen sönderfaller till stoft.

4. Stoftet torkas och metaller avskiljs i en automatisk sluten anläggning.

5. Endast 30% återstår nu av den ursprungliga vikten. Det torra stoftet läggs i en mindre kista av nedbrytbart material.

6. Kistan gravsätts i den ytliga mulljorden där den blir till jord inom något år. En växt kan planteras på graven och frodas av det näringsrika stoftet.

Miljötips

Sugen på solen? Överväg då att resa dit på ett miljövänligare sätt. Om alla resor får Sverige till Thailand och Kanarieöarna byts ut mot tågresor till soliga resmål på lite närmare håll, som Kroatien och Medelhavet, så skulle vi slippa 820 000 ton koldioxidutsläpp per år. Det motsvarar utsläppen från 280 000 bilisters årliga bilresande.

Från Grekland


Kuriosa om Greenpeace

 • Greenpeace finansieras endast av privatpersoner. De tar inte emot bidrag från politiska partier, företag eller regeringar.
 • Greenpeace har tre fartyg. Det mest kända heter Rainbow Warrior II. Dess föregångare sjönk 1985 i ett attentat.
 • Greenpeace har ibland anklagats för att använda dåliga medel för att nå sina mål. År 2006 dömdes organisationen till böter på 50 000 kronor för att ha överträtt den danska terrorlagstiftningen från år 2002.
 • Greenpeace tror på icke-våld. De använder aldrig våld själva, inte ens om de blir utsatta för det.

Källa:
www.greenpeace.org
Hämtat 7/1-10


Greenpeace framgångar

Under åren har Greenpeace åstadkommit många olika saker. Här kommer ett urval!


1983
- Greenpeace genomför aktioner mot dumpning av radioaktivt avfall i havet. Tack vare detta blev 1983 det första året sedan andra världskriget som man officiellt inte fick dumpa stora mängder radioaktivt avfall i havet från fartyg.


1992
- Efter att Greenpeace har tagit fram ett freonfritt kylskåp måste kylskåpsindustrin erkänna att freonfria kylskåp är möjliga att både tillverka och sälja.


2000
Efter åtta års protester från Greenpeace och andra miljöorganisationer lägger Turkiet ner sina planer på att bygga landets första kärnkraftsreaktor.

 

Källa:  http://www.greenpeace.org/sweden/om-oss/greenpeace-segrar
Hämtat 7/1-10


Visste du att...

… det finns miljövänliga färgpatroner till skrivare och om du istället använder dem minskas återgången av plaster, aluminium, koppar och stål med i genomsnitt 2,5 kg/år.

 

… Algblomningen till största del beror på stora utsläpp av fosfor och kväve. 2008 blev det förbud att ha fosfor i disk- och tvättmedel i Sverige.


Greenpeace historia

Greenpeace bildades för ungefär 40 år sedan av en grupp fredsaktivister som seglade till ön Amchitka där USA utförde underjordiska kärnvapenstest. På Amchitka levde hotade havsuttrar och många andra djur, så aktivisterna åkte dit för att protestera mot testerna. Man misslyckades med att stoppa kärnvapentesterna men lyckades ändå skapa en debatt om ämnet, och det visade att några få individer också kan göra skillnad i världen.

 

Gruppen hette från början ”Don’t Start a Wave Committee” och var inriktad på kärnvapenfrågor, men bytte senare namn till Greenpeace när man började arbeta med andra miljöproblem också. Organisationen växte under sjuttiotalet och blev en professionell miljöorganisation 1979. Idag har Greenpeace miljoner med anhängare och aktivister runt om i världen.

 

Källa: http://www.greenpeace.org/sweden/om-oss/greenpeace-historia

Hämtat 5/1-10


Greenpeace

Greenpeace är en miljöorganisation som många har hört talas om, men alla kanske inte vet vad de egentligen kämpar för, så det tänkte vi reda ut idag!

 

Greenpeace arbetar för att:

 

 • Hejda klimatförändringarna
 • Rädda våra hav
 • Skydda skogen
 • Gynna ett hållbart jordbruk som är fritt från genmodifierade grödor
 • Eliminera giftiga kemikalier
 • Avveckla kärnkraften
 • Få bort kärnvapen

 

Källa: http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer

Hämtat 3/1-10


Nyhet - Bästa/sämsta miljökommunerna

Miljöaktullet har nu skapat en lista över alla Sveriges kommuner som visar vilka kommuner som är "bäst" på miljöartbete.
 
 
Kolla in listan här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.281988/hela-listan-har-ar-sveriges-miljobasta-och-samsta-kommuner 

Miljötips

Genom att prenumerera på miljötips på http://www.miljotipset.se/ skänker du 4 kr varje vecka till en miljöorganisation som kämpar för djuren och naturen.

 

Tänk dig för innan du köper kläder. Många tror att bomull inte är farligt för miljön, men det är världens mest besprutade gröda. Köp istället kläder som är sydda av naturliga material så som hampa, ull och linne.

 

Källa: http://www.ekoklader.se/


Tredje temat


RSS 2.0