Temaavslut

Nu avslutar vi tema miljöpolitik. Vi har tagit upp:

 

 • De största partiernas miljömål
 • Aktuella frågor inför årets val
 • Budgeten Sverige har för miljöfrågor
 • FN:s miljöpolitik
 • Lite fakta om USA:s miljöpolitik

Imorgon startar vi vårt sista tema!


FN

Eftersom att FN är en så pass stor organisation med många länder som medlemmar så har FN självklart stort inflytande på miljöpolitiken i världen.

 

FN menar att klimatförändringarna är ett av de största problemen. De är orsak till ungefär 70 % av de katastrofer som händer idag, jämfört med 50 % för 20 år sedan.

 

Det FN har gjort för att stoppa klimatförändringarna är främst att ta fram Kyotoprotokollet som antogs 1997 och sträcker sig fram till år 2012. År 2009 diskuterade man vad man ska göra när Kyotoprotokollet löper ut. Mötet där detta diskuterades kallas COP15. 

 

Källa:http://ochaonline.un.org/OCHAHome/InFocus/ClimateChangeHumanitarianImpact/TheThreatofClimateChange/tabid/5932/language/en-US/Default.aspx
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm


Kuriosa om miljöpolitik: USA

USA´s regerings startade det de kallar ”American Recovery and Reinvestment Act” vilket ska investera 80 miljarder dollar i ”clean” energi. De investerar t.ex:

 

 • 11 miljarder dollar på att bygga ett bättre ledningssystem så att energin kan transporteras effektivare.
 • 4,5 miljarder dollar på att bygga om sina regeringshus så att de blir ”grönare” och energisnåla.
 • 2 miljarder dollar på forskning för att ta fram nästa generations batterier för att lagra energi effektivare.

 

 

Källa: http://www.whitehouse.gov/issues/energy-and-environment/ hämtat 170310

Statens budget för miljö

Hur stor del av statsbudgeten spenderar Sveriges riksdag egentligen på miljö och liknande? Det har vi undersökt. Såhär står det på deras egen hemsida:


·         Allmän miljö- och naturvård                       5 337 628 kr


·         Energi                                                      2 811 333 kr


Jämför det med andra utgifter som t.ex:


·         Allmänna bidrag till kommuner                    67 039 055 kr


·         Utbildning och universitetsforskning             50 188 757 kr


·         Integration och jämställdhet                       5 473 139   kr


Det står också på hemsidan att statens totala utgift är 778 875 718 kr. Det betyder att ca 0,0069 % av statens budjet går till allmän miljö- och naturvård.


Källa:
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____18325.aspx hämtat 170310

Partierna om kemikalier

Moderaterna – Moderaterna vill förbjuda kemikalier i barnleksaker, t ex flamskyddsmedel i nallebjörnar, kadmium i färgkritor och krom i radiostyrda bilar.

 

Socialdemokraterna – Socialdemokraterna arbetar för att skapa en säkrare kemikaliehantering.

 

Folkpartiet – Folkpartiet är emot att medel som håller ogräs borta inte ska få innehålla kemikalier. De är inte bara farliga för ogräset utan också för allt runt omkring.

 

Kristdemokraterna – Kristdemokraterna vill ha skärpta kemikalieregler, t ex vilka kemikalier som ska finnas i läkemedel.

 

Centerpartiet – Centerpartiet tycker att kemikaliers miljörisker ska bedömas genom djurförsök.

 

Miljöpartiet – Miljöpartiet vill sätta krav på kemikalieindustrin. Flera vardagsprodukter innehåller kemikalier som inte godkänts.

 

Vänsterpartiet – Vänsterpartiet vill även dem sätta krav och ha hårdare kemikalielagstiftning.

 


Partierna om östersjön

Moderaterna – Modetera vill samarbeta med andra länder inom EU för att rädda östersjöns havsmiljö.

 

Socialdemokraterna – De vill rädda östersjön genom att minska utsläppen av kemikalier.

 

Folkpartiet – Östersjön är en av folkpartiets prioriteringar. Det finns många förslag över vad som ska göras nedskrivet på papper och folkpartiet kämpar för att dessa förslag ska utföras i praktiken.

 

Kristdemokraterna – Partiet vill rädda östersjön genom att minska fosforutsläppen.

 

Centerpartiet – Centerpartiet vill införa högre krav på de fartyg och besättningar som trafikerar Östersjön.

 

Miljöpartiet – Miljöpartiet säger att halterna av övergödande ämnen från jordbruket måste minska i Östersjöns avrinningsområden.

 

Vänsterpartiet – Partiet vill att det ska vara skatt på handelsgödsel. Även det skulle minska utsläppen.


Partierna om koldioxid

Moderaterna - Har gett förslag på en maxgräns för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut per kilometer. Moderaterna vill ha koldioxidskatt
på flygbränsle.
 
Socialdemokraterna - Partiet vill avveckla användningen av fossila bränslen och därigenom minska utsläppen.
 
Folkpartiet - Folkpartiet vill att det ska kosta att släppa ut koldioxid. De vill behålla kärnkraften för att undervika en ökning av utsläpp.
 
Kristdemokraterna - Även kristdemokraterna vill begränsa mängden koldioxid som fordon får släppa ut. De vill också auktionera ut utsläppsrätten.
 
Centerpartiet - Centerpartiet vill minska koldioxidutsläppen till en miniminivå samtidigt som utsläppsskatterna ska höjas.
 
Miljöpartiet - Partiet vill minska utsläppen med 40% till år 2020.
 
Vänsterpartiet - Vänsterpartiet vill minska utsläppen på global nivå och även få USA att dra ner på sina utsläpp. USA är den
största syndaren vad det gäller koldioxidutsläpp och har tidigare mottsatt sig åtgärder.


Partierna om kärnkraft

Vi har tagit upp flera partier och kortfattat berättat vad de står för.
Nu kommer vi rikta in oss på särskilda frågor och såhär ställer sig partierna
till kärnkraft:

Vill behålla/utveckla
 • Folkpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna

Vill avveckla
 • Centerpartiet
 • Miljöpartiet
 • Socialdemokraterna
 • Vänsterpartiet

Piratpartiet

På piratpartiets hemsida förekom ordet miljö inte en enda gång. Trots det så har piratpartiet valt att sätta sig i den gröna gruppen i Europaparlamentet, vilket är samma grupp som miljöpartiet sitter i.

 

Något som piratpartiet själva inte verkar tänka på är att den enda fråga de tar upp – fildelning - faktiskt är miljövänlig. Om man laddar ner film och musik istället för att köpa den i affären behöver varan inte längre tillverkas och transporteras. Det sänker användningen av flera ämnen och koldioxid utsläppen.


Sverigedemokraterna

På sverigedemokraternas hemsida var det svårt att hitta tydlig fakta om miljö. Men efter en stunds letande kunde jag dra slutsatserna att sverigedemokraterna har mål de vill uppnå för att förbättra miljön, men ingen tidsplan eller exakta tankar om hur de ska nå dem.


Miljöpartiet

Miljöpartiet vill till exempel:


 • Avveckla kärnkraften och användningen av fossila bränslen.
 • Inte utveckla vattenkraften mer.
 • Utveckla solvärmen, vindkraftverken och bioenergin.
 • Upprätta en global miljödomstol för att säkerställa internationella miljöavtal och regler.
 • Höja koldioxidskatten.
 • Anpassa trafikskatterna så att energisnåla fordon gynnas.
 • Införa skatt på flyg.

 

Källa: www.mp.se
Hämtat 7/3-10


Socialdemokraterna

Tyvärr så står det inga konkreta uppgifter och förslag som Socialdemokraterna vill genomföra på hemsidan.

 

Socialdemokraterna vill t.ex:


 • Jobba för att Sverige ska ha ren luft, rent vatten och friska marker. De vill också värna om den biologiska mångfalden.
 • Försöka fasa u farliga kemikalier.  De vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön.
 • Göra ytterliga insatser för att minska övergödningen och stoppa utfiskningen.
 • Att Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. De vill starta ett investeringsprogram som syftar till att bryta oljeberoendet, höja energieffektiviteten och öka produktionen av förnybar energi.
 • Så småningom avveckla kärnkraften. Kärnkraften ska ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag och miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik.
 • Införa en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens.
 • Satsa på mikrolån inriktade på miljöteknik.
 • Ge bistånd till utveckling av ekologiskt jordbruk.
 • Höja solvärmestödet.

Folkpartiet

Folkpartiet vill t ex:

 

 • Att det ska kosta att släppa ut koldioxid i ett globalt perspektiv.
 • Föra en energipolitik som bevakar alla klimatsmarta alternativ
 • Avveckla kolkraften och minska användningen av olja och naturgas.
 • Bevara de orörda älvarna.
 • Förstärka EUs miljöarbete genom bl a kemikalielagstiftningen.
 • Inrätta fler naturreservat och marina reservat.

Källa -

Hämtat 060310


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill t ex:

 

 • Öka det internationella miljösamarbetet.
 • Skydda Östersjöns världsunika ekosystem.
 • Låt Sverige vara föregångsland för skärpta kemikalieregler.
 • Behåll kärnkraften medan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion utvecklas.
 • Effektivisera energianvändningen med 20 procent inom den offentliga sektorn.
 • Sverige skall eftersträva att vara nettoexportör av el.

Källa -

Hämtat 060310


Centerpartiet

Centerpartiet vill t.ex:

 • Att samtliga billeverantörer i Sverige inför energimärkning på sina bilar samt erbjuder behovsanalys till kunder innan de väljer bil. Behöver du verkligen en terränganpassad bensinslukare till bil?
 • Att införa högre skatt på bilar med högre CO2 utsläpp.
 • Att Sverige ska satsa på att minska koldioxidutsläppen med 30 % till år 2020.
 • Satsa på solenergi och vindkraft.
 • Satsa på forskning inom miljö.
 • Ge bistånd för miljöutveckling till U-länder.
 • Att 30 % av drivmedlen för fordon på den svenska marknaden ska vara förnybara.
 • Höja koldioxidskatten.
 • Satsa på att tungtransport ska ske mer via järnväg och sjöfarter.
Källa - hämtad 040310


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill t.ex:

 

 • Bygga ut kollektivtrafiken och gör den gratis för alla.
 • Bygga ut vindkraften och satsa på andra miljövänliga energikällor.
 • Skapa odlingsfria zoner nära havskusten för att minska näringsutsläppen som bidrar till övergödningen.
 • Höja skatten 20 % på gödningsmedel och bekämpningsmedel med målet att minska näringsutsläppen som bidrar till övergödningen. Pengarna ska återanvändas i jordbruket för att stödja miljöåtgärder.
 • Främja ekologisk odling.
 • Skapa musselodlingar för att rena havet från överflödig näring som bidrar till övergödningen.
 • Förbjud bottenstrålningsfiske.
 • Höj EU:s klimatmål från 20 till 40 procents minskning
 • Gör det billigare att äta grönt
 • Bygg ut EU- gemensam vindkraft till havs
 • Inför torskfiskestopp i Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön
 • Avbryt EU:s orättfärdiga fiskeavtal med utvecklingsländer
 • Inför katalysatorkrav (reningssystem för motorn) för sjöfarten på EU:s vatten
Källa - hämtad 040310

 


Moderaterna

Moderaterna är partiet som styr vårt land och har alltså just nu det största inflytandet på vår miljöpolitik. Moderaterna vill:

 

-          Att världens länder ska binda sig till utsläppsminskningar.

-          Införa klimatskatter och utöka handeln med utsläppsrätter vilket gör att utsläpp kostar pengar.

-          Satsa på forskning och utveckling av miljöteknik.

-          Att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2050.

-          Utveckla vattenkraften och kärnkraften.

 

Källa: http://www.moderat.se/web/Miljo.aspx
http://miljoaktuellt.idg.se//2.1845/1.110731
Hämtat 2/2-10


RSS 2.0