Temaavslut

Nu avslutar vi tema Energi! Vi har tagit upp:


-          Vilka energikällor som används mest i Sverige och i världen

-          Priser på olika energikällor

-          Fossila bränslen

-          Kärnkraft

-          Vindkraft

-          Vattenkraft

-          Solenergi

-          Bioenergi

-          Bilsorter


Imorgon startar ett nytt tema!


Bioenergi

Bioenergi innebär att man utvinner energi från organiska material, till exempel ved. Det är bra för miljön om de eldas i en anläggning med ett bra rökreningssystem och kontrollerad förbränning. Det ger inga direkta koldioxidutsläpp eftersom att växande träd tar upp lika mycket koldioxid som avges vid förbränning.


I Sverige är vedeldning viktigt när det gäller värmeproduktion, men biobränslen är inte särskilt stort när det gäller att producera el. Samma sak gäller för resten av världen i stort. 


Källa
: http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/526374bioen/index.jsp
Hämtat 21/2-10


Solenergi

Solenergi innebär att man utvinner energi från solens strålar. Det kommer ungefär 15 000 gånger så mycket solenergi som vi behöver till jorden, så resurserna är i princip obegränsade. Det är alltså en förnybar energikälla och det ger inga utsläpp. Det negativa med solenergi är att här i Norden så lyser solen inte så mycket på vintern. Därför kan man inte utnyttja solenergi hela tiden. Det är också ganska dyrt att skaffa solceller som utvinner energin.


Källa
: http://www.miljoportalen.se/energi/sol-och-vind/raekna-med-solenergi

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/527304sol/index.jsp

Hämtat 21/2-10


Vattenkraft

I Sverige har vi cirka 1800 vattenkraftverk. Av dessa räknas 200 stycken som större vattenkraftverk, vilket innebär att de har en effekt på 10 megawatt eller mer. De kraftverken med störst effekt ligger i Norrland, främst i Luleälven, och kraftverken i Norrland står för cirka 80% av Sveriges vattenkraft.


Vattenkraft fungerar genom att man utnyttjar höjdskillnader. Man samlar vattnet i dammar och låter det sedan strömma ner genom kraftverkets turbiner. De börjar snurra och driver en generator som kan omvandla vattnets energi till el. Det är alltså en förnybar energikälla.


 Fördelarna med vattenkraft är många. Det är biligt, driftsäkert, lätt att reglera, välutvecklat, förbrukar inga naturliga resurser och har höga säkerhetskrav. Nackdelar är att miljön där kraftverken ligger påverkas när kraftverken byggs.


Vattenkraft står för ungefär hälften av Sveriges elektricitet.


Källa
: http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/Sa-tillverkas-el---vattenkraft/

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/527784vatte/index.jsp

Hämtat 21/2-10


Vindkraft

Vindkraftverk utnyttjar vindens rörelseenergi och omvandlar den till elektricitet. Det är en förnybar energikälla som inte ger några utsläpp överhuvudtaget och de kräver inte heller någon bränsletransport. Dock kan de inte alltid utnyttjas. Blåser det inte kan de inte utvinna någon energi.


Det har också klagats på att vindkraftverk är fula, att ljudet är störande och att vindkraftverk stör djurlivet och ekosystemen, till exempel att det finns risk att fåglar krockar med dem, men om vindkraftverken är ute till havs så gynnar de faktiskt djurlivet då de fungerar som konstgjorda rev.


I Sverige ökar vindkraftsenergi hela tiden och i år beräknas vindkraften stå för cirka 6 % av Sveriges totala energiförsörjning.


Källa
:http://www.svensk-vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27

http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/framjande-av-vindkraft1/Vindkraftens-effekt-pa-omgivningen/Ljud-i-den-marina-miljon--/Ekosystem/

http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/framjande-av-vindkraft1/Vindkraftens-effekt-pa-omgivningen/Ljud-i-den-marina-miljon--/Ekosystem/

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/527964vind/index.jsp

Hämtat 21/2-10


Nyhet

Miljödepartementet upphävde nyligen förbjudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det väckte intresset att bygga nya kärnkraftverk i Sverige och i fortsättningen är det möjligt att ansöka om tillstånd att bygga reaktorer. Förutsättningarna är att den nya reaktorn ska ersätta en gammal, alltså kommer antalet reaktorer inte öka. Men det här är en lag som riskerar att försvinna om det sker ett regeringsskifte.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.296185/regeringen-oppnar-upp-for-nya-karnreaktorer

Tjernobylolyckan

Den 26 april 1986 skedde en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket Tjernobyl utanför Kiev i Ukraina. En stor del av kärnbränslet förångades och grafitmoderatorn fattade eld. Stora explosioner sprängde bort taket på byggnaden och stora mängder radioaktiva ämnen, främst cesium-137 och jod-131, blåste ut över Europa. Mer än 100 000 människor fick evakueras. Efter bara en månad hade över 30 personer dött av strålningsskador. Hundratusentals andra fick också stråldoser utöver det normala. Jordbruket i Europa tog stor skada av olyckan och många jordbruksområden blev helt oanvändbara. Till och med i Sverige, främst i norrland, påträffade man radioaktivt avfall från olyckan som förstörde växtligheten. Olyckan startade igång en häftig debatt om kärnkraften.

 

Olyckan skedde på grund av bristande kvalitet hos reaktorn. Idag så har utvecklingen gått framåt och reglerna för säkerheten är mycket sträng i Sverige.

 

Källa: http://www.ne.se/tjernobylolyckan# hämtad 180210


Vad finns det för argument för och emot kärnkraft?

Här är några exempel:

 

Mot

·         Risker för mycket farliga olyckor och risker vid hantering av avfallet.

·         Otillräcklig kunskap om hur långtidsförvaringen av avfallet kommer påverka i framtiden.

·         Dyr att utveckla.


För

·         Kärnkraftproduktionen är i princip fri från växthusgasutsläpp.

·         Uran är mycket energieffektivt. Det betyder att liten mängd bränsle räcker mycket länge vilket är ekonomiskt.


Vad är kärnkraft?

Kärnkraft fungerar faktiskt på samma sätt som kraftverk som eldas med kol, olja och biogas. Vatten hettas upp och bildar ånga som i sin tur sätter en turbin i rörelse. På turbinaxeln sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

 

Energin som upphettar vattnet kommer från en process som kallas fission (betyder kärnklyvning). Bränslet är uran. Uranet är mycket energirikt och när man klyver uranatomerna så frigörs energin i form av värme som upphettar vattnet.  Man klyver uranatomerna genom att krocka dem med neutroner. Då delar sig atomen och det frigörs energi och nya neutroner som i sin tur kan krocka med fler uranatomer. På så sätt skapas en kedjereaktion.

 

Idag finns det totalt tio kärnkraftreaktorer i Sverige uppdelade i tre kärnkraftverk som ligger i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. De står för ungefär hälften av landets elproduktion. Sverige har mycket stränga regler för säkerhet på kärnkraftverken. Det radioaktiva avfallet som bildas vid framställning av energi i kärnkraftreaktorer är mycket skadligt för människor och natur. Avfallet utsänder skadlig strålning och måste tas hand om på ett ansvarfullt sätt. I Sverige så isolerar man det långt ner i berggrunden så att det inte ska kunna komma i kontakt med människor, djur och natur.

 

Källa: http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/518814vxrxe/518844omxkx/index.jsp hämtat 150210


Bilsorter – Del 2

Elbil

Fördelar

·         Bästa valet för miljön

·         Energieffektivt, mortorn producerar lite värme och mycket rörelse

·         Fem års befrielse från vägskatt

·         Tyst

·         Billigt drivmedel

Nackdelar

·         Fem till nio mils körsträcka på en laddning

·         Det tar ungefär åtta timmar att ladda fullt

·         Begränsat antal laddningsställen

·         Svår att köpa

 

Etanolbil

Fördelar

·         Billig att köpa

·         Billigare än bensin per mil

·         Smidig, många tankställen

Nackdelar

·         15% fossilt bränsle krävs

 

Källa: http://www.lund.se/upload/3487/Miljofordon_PlusMinus.pdf

Hämtat 140210


Bilsorter – Del 1

Idag finns det flera olika sorters bilar som går på olika bränslen, t ex el eller fossila bränslen. I dem kommande två inläggen kommer vi jämföra de här bilarna.

 

Gasbil

Fördelar:

·         Billigaste drivmedlet

·         Många bilmodeller att välja på

·         Möjlighet att köra på 100% förnyelsebart bränsle

Nackdelar

·         Begränsat antal tankställen

 

Bränslesnål bil

Fördelar:

·         Drar cirka 0,5 liter bensin/0,45 liter diesel per mil

·         Smidigt, tanka som vanligt

Nackdelar

·         100% fossilt bränsle

 

Källa: http://www.lund.se/upload/3487/Miljofordon_PlusMinus.pdf

Hämtat 140210

 


Fossila bränslen - del 1

Fossila bränslen kallas så för att de kommer ifrån döda växter och djur. Alla de fossila bränslena består av kolväten. De är dem som påverkar klimatförändringen mest och står för det mesta av koldioxidutsläppen.

 

Följande energikällor tillhör de fossila bränslena;

·         Olja

·         Kol

·         Naturgas

 

 

Källa: http://www.greenpeace.org/sweden/  hämtat 080210

 


Driftkostnad

Som vi nu tagit upp finns det väldigt många olika energikällor. Här kommer en lista på vad några av dem kostar.
Siffrorna utgår från en normalvilla med fyra personer under ett år.

 • Bergvärme - ca 7 500 kr
 • Pellets - ca 17 500 kr
 • Fjärrvärme - ca 20 000 kr
 • El - 25 000 kr
 • Olja - 27 500 kr

Källa: http://www.nibe.se/Villaguiden/Jamforelse-mellan-bergvarme-pellets-fjarrvarme-el-och-olja/


Energiförbrukning för elproduktion i Sverige

Här följer en lista över vilka energikällor som används i Sverige idag för att skapa elektricitet:

 • Olja ca 2,4 % (men ca 30 % av den totala energiförbrukningen)
 • Avfall 0,3 %
 • Bioenergi 2,7 %
 • Gas 0,7 %
 • Kol 1,6 %
 • Kärnkraft 45 %
 • Vattenkraft 46 %
 • Vindkraft < 1 % (utökas med stor hastighet)

Källa:

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/526164energ/index.jsp hämtat 020210


Energiförbrukning i världen

Här följer en lista över vilka energikällor som används mest i världen (2004):

 • Olja ca 34,3 %
 • Kol ca 25.1 %
 • Naturgas ca 20,9 %
 • Biomassa och avfall ca 10,6 %
 • Kärnkraft ca 6,5 %
 • Vattenkraft ca 2,2 %
 • Övrigt förnybart ca 0,4 % 

Källa: http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819778milj/P0283406.pdf  hämtat 020210


Fjärde temat


RSS 2.0