Temaavslut

Nu avslutar vi tema miljöpolitik. Vi har tagit upp:

 

 • De största partiernas miljömål
 • Aktuella frågor inför årets val
 • Budgeten Sverige har för miljöfrågor
 • FN:s miljöpolitik
 • Lite fakta om USA:s miljöpolitik

Imorgon startar vi vårt sista tema!


Miljötips

Förbruka sparsamt. Börjar tandkrämstuben, hudkrämen eller kaviaren ta slut? Skär då upp paketet eller skruva av munstycket. Det brukar ofta finnas mycket produkt kvar längs kanterna. På så sätt så blir också förpackningarna mindre kladdiga inuti vilket är bra när du ska återvinna dem.

 

Du kan också ställa vissa förpackningar i en skål med hett vatten (med locket på!). Då kommer värmen att smälta produkten på insidan och samla den i botten eller toppen på förpackningen. Då blir det plötsligt superlätt att klämma ut det sista av produkten. Fungerar utmärkt på t.ex. hudkrämer och läppgrans (rekommenderas ej för livsmedel!).


Nyhet - Hamn drivs av solpaneler

I Kalifornien har man täckt taket till ett rislager vid hamnen med solpaneler. Taket är över 8 360 kvadratmeter stort  och omfattar 3 536 solpaneler. Åtgärden kommer sänka hamnens elkostnader med 20 000 dollar (145420 svenska kronor) och sänka utsläppen av koldioxid med 15.000 ton över 25 år.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.306754/hela-hamnen-soldriven


Miljötips – Miljömärkt el

Miljömärkt el kommer från förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vatttenkraft. Om du har en elförbrukning på 5000 kWh/år och byter till miljömärkt el så minskar du koldioxidutsläppen med ca 4000 kg.

Earth hour

Glöm inte att stänga av lamporna under Earth Hour ikväll, 20.30 - 21.30!

FN – COP15

FN:s klimatmöte i Köpenhamn som hölls 7-18/12-09 kallas för COP 15. Där skulle upp representanter för upp emot 200 länder samlas för att diskutera och besluta om vad som ska göras när Kyotoprotokollet löper ut år 2012.

Flera olika frågor diskuterades, bland annat:

 • Vilken period det nya avtalet ska sträcka sig över
 • Vilka utsläppsmål man ska ha
 • När mätningarna av utsläppen ska ske
 • Hur man ska hantera effekter av klimatförändringen
Tyvärr resulterade mötet inte i att något nytt avtal antogs, men det ledde i alla fall till en notering i klimatkonventionen. Den överrenskommelsen innebär att:
 • De länder som accepterar noteringen medger att temperaturökningen på jorden inte får överstiga två grader.
 • I-länder ska bidra med 30 miljarder dollar för klimatåtgärder i U-länder fram till 2012, sedan får de betala 100 miljarder dollar årligen fram till 2020.
 • Ländernas klimatåtgärder ska kunna kontrolleras och mätas.

 

Vissa ser COP 15 som ett fiasko på grund av att inget riktigt avtal togs fram. Noteringen är inte juridiskt bindande när det gäller hur mycket växthusgaser man får släppa ut och har ingen tidsavgränsning. Andra anser att det i alla fall är ett steg framåt att något beslutades överhuvudtaget. Nästa möte, COP 16, kommer att hållas i Mexico i november 2010.

 

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.283212/cop-15-sa-blev-resultatet
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.283218/cop-15-sa-fortsatter-arbetet
Hämtat 27/3-10

FN - Kyotoprotokollet

I kampen mot klimatförändringar så är Kyotoprotokollet ett av de viktigaste verktygen. Det antogs 1997 och åtagandeperioden sträcker sig från 2008 fram till år 2012.

 

I Kyotoprotokollet behandlas utsläpp av sex olika växthusgaser; koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. De länder som har antagit Kyotoprotokollet måste minska sina utsläpp av dessa växthusgaser med minst 5 % under 2008-2012 jämfört med år 1990.

 

För att nå till den här minskningen så föreslås det i protokollet att man ska stärka eller införa en nationell politik som arbetar för att minska utsläppen, genom att bland annat öka energieffektiviteten och ta fram förnybara energikällor, och att man ska samarbeta med övriga konventionsparter genom att utbyta information och kunskap m.m.

 

Källa: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
Hämtat 26/3-10


FN

Eftersom att FN är en så pass stor organisation med många länder som medlemmar så har FN självklart stort inflytande på miljöpolitiken i världen.

 

FN menar att klimatförändringarna är ett av de största problemen. De är orsak till ungefär 70 % av de katastrofer som händer idag, jämfört med 50 % för 20 år sedan.

 

Det FN har gjort för att stoppa klimatförändringarna är främst att ta fram Kyotoprotokollet som antogs 1997 och sträcker sig fram till år 2012. År 2009 diskuterade man vad man ska göra när Kyotoprotokollet löper ut. Mötet där detta diskuterades kallas COP15. 

 

Källa:http://ochaonline.un.org/OCHAHome/InFocus/ClimateChangeHumanitarianImpact/TheThreatofClimateChange/tabid/5932/language/en-US/Default.aspx
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm


Nyhet

Bra jobbat Sverige! Vi äter mer ägg! Men inte bara det, vi äter större andel ekologiska ägg. Försäljningen av ekologiska ägg har ökat med 60 % de senaste två åren. Ekologiska ägg står idag för 11 % av den totala äggförsäljningen. 50 % av äggen kommer från frigående höns.

Källa

Kuriosa om miljöpolitik: USA

USA´s regerings startade det de kallar ”American Recovery and Reinvestment Act” vilket ska investera 80 miljarder dollar i ”clean” energi. De investerar t.ex:

 

 • 11 miljarder dollar på att bygga ett bättre ledningssystem så att energin kan transporteras effektivare.
 • 4,5 miljarder dollar på att bygga om sina regeringshus så att de blir ”grönare” och energisnåla.
 • 2 miljarder dollar på forskning för att ta fram nästa generations batterier för att lagra energi effektivare.

 

 

Källa: http://www.whitehouse.gov/issues/energy-and-environment/ hämtat 170310

Visste du att…

… ett schampo kan innehålla 32 olika ämnen som påverkar miljön.

 

 

… en vanlig bomullströja kan innehålla upp till 250 olika restkemikalier.


Statens budget för miljö

Hur stor del av statsbudgeten spenderar Sveriges riksdag egentligen på miljö och liknande? Det har vi undersökt. Såhär står det på deras egen hemsida:


·         Allmän miljö- och naturvård                       5 337 628 kr


·         Energi                                                      2 811 333 kr


Jämför det med andra utgifter som t.ex:


·         Allmänna bidrag till kommuner                    67 039 055 kr


·         Utbildning och universitetsforskning             50 188 757 kr


·         Integration och jämställdhet                       5 473 139   kr


Det står också på hemsidan att statens totala utgift är 778 875 718 kr. Det betyder att ca 0,0069 % av statens budjet går till allmän miljö- och naturvård.


Källa:
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____18325.aspx hämtat 170310

Nyhet – Den kemiska cocktailen

År 2005 gjordes en studie i USA som analyserade nyfödda barns blod. I blodet hittade man massor av olika kemikalier som olika bekämpningsmedel, industrikemikalier och flamskyddsmedel.


Sveriges lantbruksuniversitet har analyserat vattnet i svenska åar och vattendrag. Där hittade man 57 olika kemikalier.


Denna cocktail av kemikalier gör att det inte är någon vits med att analysera kemikaliernas verkan var för sig, för dess verkan ändras ju när de reagerar med andra kemikalier. Forskning visar att ”cocktail-effekten” är farligare och större än effekterna av kemikalierna var för sig.


År 2010 ska EU-kommissionen utreda och rekommendera hur detta ska hanteras. År 2011 ska man besluta om lämpliga lagändringar.


Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.303693/kemisk-cocktail-kraver-nya-riskmodeller
Hämtat 20/3-10


Tips - Återanvänd!

Köp inte engångsgrejer. Det är bara slöseri! Köp till exempel en rakhyvel med utbytbara blad istället för att köra med engångshyvlar, det är både billigare i längden och bättre för miljön då vi konsumerar mindre.

Skaffa också uppladdningsbara batterier. En investering som gynnar både plånboken och miljön.

Källa: Jansson, Helena , Henriksson, Mattias (2009) 100 sätt att leva klimatsmart

Partierna om kemikalier

Moderaterna – Moderaterna vill förbjuda kemikalier i barnleksaker, t ex flamskyddsmedel i nallebjörnar, kadmium i färgkritor och krom i radiostyrda bilar.

 

Socialdemokraterna – Socialdemokraterna arbetar för att skapa en säkrare kemikaliehantering.

 

Folkpartiet – Folkpartiet är emot att medel som håller ogräs borta inte ska få innehålla kemikalier. De är inte bara farliga för ogräset utan också för allt runt omkring.

 

Kristdemokraterna – Kristdemokraterna vill ha skärpta kemikalieregler, t ex vilka kemikalier som ska finnas i läkemedel.

 

Centerpartiet – Centerpartiet tycker att kemikaliers miljörisker ska bedömas genom djurförsök.

 

Miljöpartiet – Miljöpartiet vill sätta krav på kemikalieindustrin. Flera vardagsprodukter innehåller kemikalier som inte godkänts.

 

Vänsterpartiet – Vänsterpartiet vill även dem sätta krav och ha hårdare kemikalielagstiftning.

 


Partierna om östersjön

Moderaterna – Modetera vill samarbeta med andra länder inom EU för att rädda östersjöns havsmiljö.

 

Socialdemokraterna – De vill rädda östersjön genom att minska utsläppen av kemikalier.

 

Folkpartiet – Östersjön är en av folkpartiets prioriteringar. Det finns många förslag över vad som ska göras nedskrivet på papper och folkpartiet kämpar för att dessa förslag ska utföras i praktiken.

 

Kristdemokraterna – Partiet vill rädda östersjön genom att minska fosforutsläppen.

 

Centerpartiet – Centerpartiet vill införa högre krav på de fartyg och besättningar som trafikerar Östersjön.

 

Miljöpartiet – Miljöpartiet säger att halterna av övergödande ämnen från jordbruket måste minska i Östersjöns avrinningsområden.

 

Vänsterpartiet – Partiet vill att det ska vara skatt på handelsgödsel. Även det skulle minska utsläppen.


Partierna om koldioxid

Moderaterna - Har gett förslag på en maxgräns för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut per kilometer. Moderaterna vill ha koldioxidskatt
på flygbränsle.
 
Socialdemokraterna - Partiet vill avveckla användningen av fossila bränslen och därigenom minska utsläppen.
 
Folkpartiet - Folkpartiet vill att det ska kosta att släppa ut koldioxid. De vill behålla kärnkraften för att undervika en ökning av utsläpp.
 
Kristdemokraterna - Även kristdemokraterna vill begränsa mängden koldioxid som fordon får släppa ut. De vill också auktionera ut utsläppsrätten.
 
Centerpartiet - Centerpartiet vill minska koldioxidutsläppen till en miniminivå samtidigt som utsläppsskatterna ska höjas.
 
Miljöpartiet - Partiet vill minska utsläppen med 40% till år 2020.
 
Vänsterpartiet - Vänsterpartiet vill minska utsläppen på global nivå och även få USA att dra ner på sina utsläpp. USA är den
största syndaren vad det gäller koldioxidutsläpp och har tidigare mottsatt sig åtgärder.


Partierna om kärnkraft

Vi har tagit upp flera partier och kortfattat berättat vad de står för.
Nu kommer vi rikta in oss på särskilda frågor och såhär ställer sig partierna
till kärnkraft:

Vill behålla/utveckla
 • Folkpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna

Vill avveckla
 • Centerpartiet
 • Miljöpartiet
 • Socialdemokraterna
 • Vänsterpartiet

Tips – torka tvätten miljömedvetet

Nu börjar vår och sommar att närma sig. Då kan man börja torka sin tvätt utomhus. Det är både energisnålt och bättre för kläderna. Torktumlaren sliter nämligen mycket på kläderna och tar ibland upp till tre gånger så mycket energi som tvättmaskinen.

 

Du kan självkart också torka tvätten på lina inomhus året runt. Det ger en extra fuktkick åt inneluften som ibland är ohälsosamt torr, speciellt på vintern.


Nyhet - Fosforkris

Fosfor är lika viktigt som vatten för jordbruket. Ämnet gör odlingsjorden bördig
och ger växterna växtkraft. Bristen beror på att tillgången fosfatmalm minskar.
Om ingenting görs är det stor risk att det kommer bli brist på mat i framtiden.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.302239/fosforkrisen---varldens-mat-kan-ta-slut
Hämtat 13/3 -10

Piratpartiet

På piratpartiets hemsida förekom ordet miljö inte en enda gång. Trots det så har piratpartiet valt att sätta sig i den gröna gruppen i Europaparlamentet, vilket är samma grupp som miljöpartiet sitter i.

 

Något som piratpartiet själva inte verkar tänka på är att den enda fråga de tar upp – fildelning - faktiskt är miljövänlig. Om man laddar ner film och musik istället för att köpa den i affären behöver varan inte längre tillverkas och transporteras. Det sänker användningen av flera ämnen och koldioxid utsläppen.


Sverigedemokraterna

På sverigedemokraternas hemsida var det svårt att hitta tydlig fakta om miljö. Men efter en stunds letande kunde jag dra slutsatserna att sverigedemokraterna har mål de vill uppnå för att förbättra miljön, men ingen tidsplan eller exakta tankar om hur de ska nå dem.


Visste du att…

… alla datorer i världen ger lika mycket koldioxidutsläpp som all flygtrafik i världen.

 

… att en för bra dator är dålig för miljön. Om du har en riktig värstingdator som du bara använder till att mejla så drar det massor med onödig energi, ungefär 350% för mycket!

 

Källa: http://www.idg.se/2.1085/1.166551
Hämtat 11/3-10


Miljöpartiet

Miljöpartiet vill till exempel:


 • Avveckla kärnkraften och användningen av fossila bränslen.
 • Inte utveckla vattenkraften mer.
 • Utveckla solvärmen, vindkraftverken och bioenergin.
 • Upprätta en global miljödomstol för att säkerställa internationella miljöavtal och regler.
 • Höja koldioxidskatten.
 • Anpassa trafikskatterna så att energisnåla fordon gynnas.
 • Införa skatt på flyg.

 

Källa: www.mp.se
Hämtat 7/3-10


Miljötips - undvik rinnande vatten

När du diskar för hand så tänk på att göra det i balja och inte direkt under rinnande vatten. Att diska under rinnande vatten istället för i balja kostar dig 765 kr i merkostnad varje år. Genom att tappa upp vatten sparar du dessutom 239 g koldioxid per år

Socialdemokraterna

Tyvärr så står det inga konkreta uppgifter och förslag som Socialdemokraterna vill genomföra på hemsidan.

 

Socialdemokraterna vill t.ex:


 • Jobba för att Sverige ska ha ren luft, rent vatten och friska marker. De vill också värna om den biologiska mångfalden.
 • Försöka fasa u farliga kemikalier.  De vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön.
 • Göra ytterliga insatser för att minska övergödningen och stoppa utfiskningen.
 • Att Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. De vill starta ett investeringsprogram som syftar till att bryta oljeberoendet, höja energieffektiviteten och öka produktionen av förnybar energi.
 • Så småningom avveckla kärnkraften. Kärnkraften ska ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag och miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik.
 • Införa en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens.
 • Satsa på mikrolån inriktade på miljöteknik.
 • Ge bistånd till utveckling av ekologiskt jordbruk.
 • Höja solvärmestödet.

Visste du att…

… den centrala miljölagstiftningen kom den första januari 1999 samlad i en miljöbalk (1998:808).

 

… miljötekniken har blivit ett av Sveriges varumärken internationellt.

 

Källa: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1583


Folkpartiet

Folkpartiet vill t ex:

 

 • Att det ska kosta att släppa ut koldioxid i ett globalt perspektiv.
 • Föra en energipolitik som bevakar alla klimatsmarta alternativ
 • Avveckla kolkraften och minska användningen av olja och naturgas.
 • Bevara de orörda älvarna.
 • Förstärka EUs miljöarbete genom bl a kemikalielagstiftningen.
 • Inrätta fler naturreservat och marina reservat.

Källa -

Hämtat 060310


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill t ex:

 

 • Öka det internationella miljösamarbetet.
 • Skydda Östersjöns världsunika ekosystem.
 • Låt Sverige vara föregångsland för skärpta kemikalieregler.
 • Behåll kärnkraften medan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion utvecklas.
 • Effektivisera energianvändningen med 20 procent inom den offentliga sektorn.
 • Sverige skall eftersträva att vara nettoexportör av el.

Källa -

Hämtat 060310


Miljötips

Läs innehållsförteckningen på varorna du handlar. Är det väldigt många ingredienser? Då är den inte särskilt miljövänlig. Ju kortare innehållsförteckning, desto renare och naturligare är produkten. Det gäller både mat och skönhetsprodukter.

Handla gärna ekologiskt och närproducerat också, då blir det ännu bättre!

 

Källa: Henriksson, Mattias , Jansson, Helena (2009) 100 sätt att leva ekologiskt


Centerpartiet

Centerpartiet vill t.ex:

 • Att samtliga billeverantörer i Sverige inför energimärkning på sina bilar samt erbjuder behovsanalys till kunder innan de väljer bil. Behöver du verkligen en terränganpassad bensinslukare till bil?
 • Att införa högre skatt på bilar med högre CO2 utsläpp.
 • Att Sverige ska satsa på att minska koldioxidutsläppen med 30 % till år 2020.
 • Satsa på solenergi och vindkraft.
 • Satsa på forskning inom miljö.
 • Ge bistånd för miljöutveckling till U-länder.
 • Att 30 % av drivmedlen för fordon på den svenska marknaden ska vara förnybara.
 • Höja koldioxidskatten.
 • Satsa på att tungtransport ska ske mer via järnväg och sjöfarter.
Källa - hämtad 040310


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill t.ex:

 

 • Bygga ut kollektivtrafiken och gör den gratis för alla.
 • Bygga ut vindkraften och satsa på andra miljövänliga energikällor.
 • Skapa odlingsfria zoner nära havskusten för att minska näringsutsläppen som bidrar till övergödningen.
 • Höja skatten 20 % på gödningsmedel och bekämpningsmedel med målet att minska näringsutsläppen som bidrar till övergödningen. Pengarna ska återanvändas i jordbruket för att stödja miljöåtgärder.
 • Främja ekologisk odling.
 • Skapa musselodlingar för att rena havet från överflödig näring som bidrar till övergödningen.
 • Förbjud bottenstrålningsfiske.
 • Höj EU:s klimatmål från 20 till 40 procents minskning
 • Gör det billigare att äta grönt
 • Bygg ut EU- gemensam vindkraft till havs
 • Inför torskfiskestopp i Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön
 • Avbryt EU:s orättfärdiga fiskeavtal med utvecklingsländer
 • Inför katalysatorkrav (reningssystem för motorn) för sjöfarten på EU:s vatten
Källa - hämtad 040310

 


Nyhet – Bioplast, ett miljövänligare alternativ

Företaget Xylophane startar nu ett pilotföretag för att tillverka så kallad bioplast till förpackningar. Plasten klarar att agera barriär mot syre, fetter och aromämnen och kan därför förpacka livsmedel. Plasten ska sitta på insidan av förpackningarna (kartong, papper eller plastförpackningar) som ett skyddande skikt.

 

Huvudråvaran i plasten kallas xylan, ett kolhydrat som kan utvinnas ur bl.a. skalrester från spannmål (t.ex. vete eller korn). Övriga ingredienser i plasten är godkända av livsmedelsverket. Spannmål är en förnybar råvarukälla till skillnad från aluminium eller andra plaster som tillverkas av olja som vanligen hittas på insidan av förpackningar.

 

Företaget startades av de forskare som tagit fram materialet på Chalmers tekniska högskola. Processen att få ut plasten på marknaden är komplicerad och kommer ta lång tid, men företaget verkar ha goda chanser att slå igenom på den kommersiella marknaden.

 

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.299103/nu-invigs-bioplastfabriken hämtat 030310


Moderaterna

Moderaterna är partiet som styr vårt land och har alltså just nu det största inflytandet på vår miljöpolitik. Moderaterna vill:

 

-          Att världens länder ska binda sig till utsläppsminskningar.

-          Införa klimatskatter och utöka handeln med utsläppsrätter vilket gör att utsläpp kostar pengar.

-          Satsa på forskning och utveckling av miljöteknik.

-          Att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2050.

-          Utveckla vattenkraften och kärnkraften.

 

Källa: http://www.moderat.se/web/Miljo.aspx
http://miljoaktuellt.idg.se//2.1845/1.110731
Hämtat 2/2-10


Femte temat


RSS 2.0