Östersjön - Fiskarna

Fiskbestånden har kommit i fokus den senaste tiden. Man har uppmärksammat att det sker stora förändringar i fiskbestånden. Om fisken är hotad så kommer även resten av havets ekosystem at få allvarliga konsekvenser. Fisket är också en stor del av vårat samhälle. Det spelar en stor social och ekonomisk roll för många människor i Sverige. De största hoten mot fiskarna är:

  • Övergödning: De syrefria bottnarna och även andra effekter av övergödningen resulterar i matbrist och misslyckad fortplantning för fiskarna.
  • Överfiske: Idag uppskattar man att 75 % av de viktigaste fiskeområdena i Östersjön är överexploaterade eller fullt utnyttjade.

Källa: http://www.smf.su.se/havet/miljo/krisforfisken.html

http://www.havet.nu/?d=33  hämtat 211209

Östersjön - Syrefria bottnar

Syrebristen på bottnen är ett av Östersjöns allvarligaste problem. Det uppstår som en följd av övergödningen. När dött organiskt material sjunker ner mot bottnarna så ska det finnas nedbrytare där för att ta hand om avfallet. Vid nedbrytningen så krävs det syre och om tillförseln av syrerikt vatten är för dålig så uppstår syrebrist. Då dör de bottenlevande organismerna och nedbrytningen avstannar. Vid övergödning så finns det mycket fler organismer som så småningom dör och syrebristen kommer sprida sig.


Anledningen till att tillförseln av syreriktvatten är dålig kan vara obalans i salthalten. I Östersjöns bräckta vatten (blandning mellan sött och salt vatten) kan saltvattnet och sötvattnet skära sig. Det salta vattnet är tungt och lägger sig längs bottnen medan det sötare, syrerika vattnet ligger ovanpå. Det krävs hjälp av annat som t.ex. vind för att skikten ska blanda sig. I östersjön så blandas skikten mycket dåligt på många håll.


Syrebristen som registrerats de senaste åren har varit de värsta sedan registreringen startade. Mer än hälften av bottenytorna i Egentliga Östersjön och vatten djupare än 80 meter har inte bottenliv över huvud taget. Detta beror till största delen av människans negativa påverkan.


Det finns många förslag på hur man skulle kunna åtgärda problemet t.ex. manuell syretillförsel och manuell omblandning av vattnet. Men det skulle gå åt ofantliga mängder syre och jättemycket pengar. Det finns dessutom negativa effekter av i princip varje förslag än så länge.  Det du som individ kan göra är att använda produkter i hushållet som inte bidrar till övergödningen.


Källa: http://www.havet.nu/dokument/HU20081_syrebrist.pdf hämtat 211209


Östersjön - Övergödning

Östersjöns ekosystem sägs ha gått i baklås på grund av övergödningen. Det har slagit över till ett nytt läge och sedan fastnat där. Övergödning börjar med stor tillförsel av näringsämnen. Det leder till tillväxt och orsakar till slut fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena. Överskottsmaterialet kan inte brytas ner och bottenområdet drabbas då av syrebrist och minskande mängd bottenlevande djur.

 

Övergödningen är ett av östersjöns svåraste problem. 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet påverkar östersjön genom jordbruk, industri och trafik. Sedan 40-talet har tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor flerdubblats, vilket ger ekologiska förändringar. Flera arter minskar i antal eller försvinner helt.

 

Det som måste göras i huvudsak är att utsläppen av kväve, fosfor och olja måste minska

 

Läs mer på:

www.havet.nu/


Östersjön - Miljögifter

Fram till år 1960-talet tömde Sverige nästan hela sitt avlopp rakt ut i havet. Industrins blekerier bidrog med ungefär 150 000 ton klorerat material per år. Detta tillsammans med kvicksilver begravdes i havets sediment och mycket av det finns fortfarande kvar. Senare blev användningen av kvicksilver och klor förbjuden, men det löser inte problemen i haven, till exempel i östersjön.

 

Bottentrång är en metod som används för att fånga fisk bland annat i östersjön. Den orsakar tyvärr också stora skador på miljön. Bottenträlen släpas på havsbotten och tar med sig allt levande och förstör bottenmiljön. Den drar även upp miljögifter som legat begravda i bottensedimentet. Dessa kommer åter ut i kretsloppet och orsakar ökad algblomning och tar död på havsbotten. En tredjedel av östersjön har redan drabbats av detta.

 

Det är svårt att göra det som är gjort till ogjort med det finns olika saker man kan göra för att minska utsläppen i östersjön. Övergången till blyfri bensin har resulterat i att blyhalten nu minskar i haven. Förbättrade reningssystem skulle också göra en hel del.

 

Källa:

www.naturvardsverket.se/
www.miljorapporten.se/


Vattenkraftverk – påverkan på naturen

Vattenkraft är en förnybar energikälla och ger relativt lite farliga utsläpp. Men hur påverkar det ekosystemen?

 

Vattenkraftverk kan ha en starkt negativ påverkan på naturen. Det pågår en stor debatt om vattenkraften i avseende på hur de på verkar miljön. Byggnaden av kraftverken kan innebära stor skada på ekosystemen. När kraftveken väl är i drift så tar de upp stora arealer i naturen och hindrar fiskarnas naturliga vattenvägar. Kraftverken ger också ifrån sig ett buller som stör både människor och djur.

 

Vattenkraftverken är dock ständigt under sträng bevakning, inte minst från EU. Nya regler sätts ständigt upp för att motivera vattenkraftverken att påskynda sin utveckling mot att göra verksamheten effektivare och samtidigt mycket mindre miljöfarlig.

 

Lä mer på:

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/index.jsp hämtat 141209


Vindkraftverk – påverkan på naturen

Vindkraftverken är ju som du säkert vet en förnybar energikälla och anses därför relativt miljövänlig. De ger heller inga farliga utsläpp.


För att man ska kunna bygga hållbara vinkraftverk så krävs det en förståelse för hur de påverkar omgivningen, människor och djur. Det har gjorts studier på detta.

 

För djur på land så har man inte sett några allvarliga störningar förutom att vissa arter verkar undvika områden med vindkraftverk, t.ex. renar. Samma gäller för fåglar. Men forskarna tror inte att fågelstammarna påverkas i antal och det dör inte nämnvärt fler fåglar i närheten av vindkraftverk än det gör någon annanstans.

 

I marin miljö så har man gjort studier som tyder på att själva byggnaden av vindkraftverken har en negativ påverkan på naturen. Grumligt vatten och farliga ämnen som rörs upp ur bottnen kan bidra till skador på ekosystemet. Man när vindkraftverket sedan är på plats verkar de ha en motsatt effekt. Baserna till kraftverken fungerar som ett slag konstgjort rev som alger, musslor och annat gärna lever på. Dessa organismer fungerar som mat till fiskar vilket gör att också fiskbestånden drar nytta av kraftverken.

 

Läs mer på:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Vindkraftens-effekt-pa-omgivningen/ hämtat 141209


Ekosystem

Vi har nämnt ordet ekosystem i några inlägg, och för er som inte vet vad ett ekosystem är så kommer en liten förklaring.

 

Ett ekosystem är enkelt förklarat en bit natur som innehåller växter, djur, mikroorganismer och andra saker som påverkar och samspelar med varandra. Det kan vara hur stort som eller litet som helst. Ett ekosystem kan till exempel vara skogen, havet eller stranden, men också en liten stubbe eller hela vår planet med atmosfär och allt.

 

Källa: www.albaeco.se Ekosystemet

http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&task=view&id=13

Hämtat: 14/12-09


Konsekvenser av att arter försvinner

Vad gör det då om arter försvinner? Spelar det någon roll?

 

Ja, det gör det faktiskt. Arterna på jorden minskar i snabb takt och det påverkar ekosystemen negativt. Alla arter som finns har en viss plats i ett ekosystem och om en art försvinner så rubbas balansen.  Just nu så vet man inte exakt hur stor påverkan det har när arter försvinner, för det varierar beroende på många faktorer som till exempel vilken uppgift arten har i ekosystemet.

 

Det kan också få ekonomiska konsekvenser av att arter försvinner. Bin håller på att försvinna, och de sköter en stor del av pollineringen av växter, och denna pollinering skulle kosta 500 miljarder kronor per år att göra utan insekter..

 

Källa: (2006) Malin Sandström ”Biologisk mångfald är viktigt för ekosystemen”

Dagens Nyheter 21.07

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/biologisk-mangfald-ar-viktigt-for-ekosystemen-1.676039 

Hämtat: 11/12-09


Fridlysta växter

Det är inte bara djur som blir färre och färre. Många växter minskar också i antal. I Sverige så är vissa arter av växter och djur fridlysta. Det innebär att man inte får plocka, fånga, döda eller skada exemplar av arten. Man får inte heller skada artens frön, bon, ägg eller rom.

 

I vissa fall så innebär fridlysning att man får plocka en bukett till sig själv, men man får inte gräva upp den eller plocka för försäljning. Fridlysning kan gälla antingen för hela landet, för bara ett län eller för delar av ett län.

 

Blåsippa och gullviva är fridlysta i vissa delar av landet och likaså liljekonvalj. Alla orkidéer är fridlysta i hela Sverige.

 

Alla fridlysta växter i Sverige: http://linnaeus.nrm.se/flora/fridlys.html 

 

Källor: www.naturvardsverket.se  Fridlyst djur eller växt – vad gäller?

http://www.naturvardsverket.se/Att-vara-ute-i-naturen/I-skogen/Fridlyst-djur-eller-vaxt--vad-galler/ 

Hämtat: 10/12-09

www.linnaeus.nrm.se  Den virtuella floran: Fridlysta växter i Sverige – ordnad översikt artvis

http://linnaeus.nrm.se/flora/fridlys.html 

Hämtat: 10/12-09


Utrotningshotade djur - Del 2

Orangutang

Orangutangerna har under de senaste hundra åren minskat med 90%. Idag finns det ungefär 30 000 djur kvar. Orangutangerna är ett av de djur som drabbas mest av klimatförändringen, så mycket att arten riskerar att vara utrotad inom några år tionden. Den globala uppvärmningen ger fler och längre torkperioder och med det ökar antalet skogsbränder. Förutom all den skog som människan huggit ner har därför aporna ännu mindre områden att leva på. Idag återstår endast 25% av den ursprungliga regnskogen.

 

Isbjörn

Som säkert de flesta hört har även isbjörnarna har drabbats hårt av den globala uppvärmningen. Idag finns det nästan 25 000 isbjörnar, med två tredjedelar av dessa riskerar att försvinna om Arktis smälter och enligt experter smälter 9% varje årtionde.

Isbjörnarna är beroende av havsisen och använder den som en flytande plattform för att jaga. Det är också svårare för de som har ungar då de måste simma långa sträckor för att hitta föda. De riskerar både att drunkna av utmattning och svälta ihjäl.

Också föroreningar hotar isbjörnarnas existens. Om isbjörnsmamman får i sig gifterna försvagas hennes immunförsvar och miljögifterna förs vidare till hennes ungar via mjölken.

Säl

Även sälarna drabbas hårt av miljögifter. Vissa kemikalier orsakar förändringar i binjurarna, igenväxning av honornas livmoderhorn, tarmsår och försämrat immunförsvar.

Ett annat problem för både människa och säl är att sälarna ser fiskenäten som ett skafferi och tar därför för sig. På grund av det har sälarna blivigt jagade och antalet minskat. Det händer också att de fastnar i näten och drunknar när de inte kan ta sig upp till ytan och andas.

 

Källa: http://www.wwf.se/, ” 100 sätt att rädda världen” av Johan Tell


Utrotningshotade djur - Del 1

En djurart kan bli utrotningshotad för att ingen föder upp den och ingen föder upp den för att människan inte tycker sig ha någon nytta av den. Till exempel för att den inte äts. Här följer några exempel på utrotningshotade djur.


Tiger

För cirka hundra år sedan fanns det 100 000 tigrar men idag finns det endast ungefär 3 500 kvar. Fyra av nio underarter är redan helt utrotade.

Det som hotar tigrarnas existens mest är människan. Det är konkurrens om levnadsutrymme och det är självklart människan som vinner. Trots lagar som förbjuder tar människan till med vapen för att bli av med tigrarna. Det beror bland annat på att det är stor efterfrågan på tigerdelar inom traditionell orientalisk medicin.

 

Varg

Under 1830-talet dödade människan i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. Då var Sverige ett bondesamhälle och vargen dödade böndernas tamboskap. Vargen fridlystes först år 1966 då det endast fanns ungefär 10 djur kvar. Vargarna har dock till viss del lyckats återhämta sig, men om den finns kvar om ett par år beror även här på om människan är villig att dela med sig av livsrum och skog.

 

Panda

För länge sedan levde jättepandorna i stora delar av Kina. Idag finns det endast ungefär 1 600 kvar. Även pandorna har försvunnit för att människan förstört deras miljö, men det är inte den största anledningen. Pandor lever på bambu och hotet uppstår när den blommar. När växten spridit sina frön dör den. Det kan ta ett år innan den växer upp igen men upp till tio år för att samma område ger tillräkligt med föda åt en hel pandapopulation igen. När det här händer måste pandorna flytta och det kanske inte verkar vara ett så stort problem, men det är då människorna kommer in i bilden. Det har huggits ner så mycket skog är det svårt att hitta nya områden med tillräkligt mycket bambu.

 

Källa: http://www.wwf.se/, ” 100 sätt att rädda världen” av Johan Tell

Adoptera!

Man kan hjälpa djur på flera olika sätt, som tidigare nämnt kan man till exempel bli fadder. Hemma hos mig (Marica) har vi hjälpt till på ett annat sätt.

 

Djurskyddet tar hand om övergivna och upphittade djur. De kämpar för att förbättra djurskyddet både lokalt och nationellt. Hösten 2004 startade djurskyddet ett katthem i Västervik. Härifrån köpte vi, för bara några veckor sedan, två underbara kattungar. De är syskon och hittades en i taget skrikande utanför ett hus. Den yngsta var då tre veckor gammal och systern hittades några veckor senare. Djurskyddet tog hand om dessa två och matade dem med flaska. Ytterligare några veckor senare kom de upp på djurskyddets hemsida och samma dag besökte vi dem och bestämde oss för att ta hand om dem.

 

Alla människor bryr sig inte om att kastrera sina djur och när honan blir dräktig har de inte plats för ungarna. Alldeles för ofta blir då honan istället utsparkad från hemmet eller så blir ungarna lämnade i skogen.

 

När man skaffar djur får man också ett ansvar. Om man inte har plats för ungarna så får man se till att det inte blir några. Kattungar säljs billigt för att ägarna endast vill bli av med dem. Men om man däremot köper djuren från djurskyddet så får man allt det där. I priset ingår nämligen även kastrering och två vaccinationer. Det här tycker jag är ett mycket bättre sätt att skaffa husdjur på och det är helt klart värt pengarna.

 

Varje år ger djurskyddet 100 katter nya hem!

 

Läs mer här: http://www.djurskyddetvastervik.se/index.htm
Djurfadder

Du vet väl att man kan bli djurfadder? Det finns massor av olika sätt du kan bli en sponsor för en djurräddningsorganisation. Jag (Hanna) fick ett fadderskap i födelsedagspresent förra året (2008) av min kusin. Organisationen heter ”Sepilok Orangutan Appeal UK” och är ett rehabcenter för orangutanger. Min kusin köpte ett fadderskap till mig i mitt namn när hon själv var på semester i Borneo och besökte organisationens turistpark.


Orangutangen som jag är fadder åt kallas Ceria, en lite hanne som de räddade när han bara var 11 månader gammal från en vakt på ett palmoljeföretag, som haft Ceria som husdjur. När man blir fadder i organisationen kallas det att man ”adopterar” en orangutang. Det innebär att man köper ett fadderskap för ett år, kostar £30, som går till organisationen och får bl.a. information om sin orangutangunge + uppdateringar efter ett halvår med bilder och brev. Organisationen rehabiliterar orangutangerna med målet att de så småningom ska återgå till naturen.


Du kan läsa mer och själv adoptera på sidan http://www.orangutan-appeal.org.uk


Ett urval av vad jag har fått hittills.


Andra temat


RSS 2.0