Projektavslut!

Förlåt för förseningen men här är slutligen avslutningsfilmen!


Nytt hot i svenska badvatten

Forskare har upptäckt en ny art av nässeldjur i de svenska vattnen som kan ge upphov till hudirritationer hos badare.  Den största teorin är att djuret har kommit till Sverige som en parasit på den amerikanska kammaneten Mnemiopsis och att djuret är en Edwardsiella, en slags havsanemon.

Om man tittar på det hela ur ett ekologiskt perspektiv så kan djurets intåg i Sverige vara positivt. Det skulle kunna minska invasionen av kammaneter, som inte har några naturliga fiender utanför Atlanten.

Vissa tror dock att det kan röra sig om en svensk art. Fler undersökningar ska göras och för att få fram vilken art det är.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.314400/har-ar-det-nya-hotet-i-svenska-badvatten

Sverige nästan sämst på bygglov för vindkraft

Det tar i snitt 42 månader att få bygglov för en landbaserad vindkraftpark i EU, men variationerna är stora. Medan finländska myndigheter svarar på bara 8,25 månader tar det 58,03 månader i Portugal.

Listan nedan visar hur många månader det tar för varje land att få bygglov för vindkraft. Som ni ser ligger Sverige väldigt långt ner, på 18 plats, med nästan 43 månader.
 1. Finland - 8,25
 2. Österrike - 10
 3. Rumänien - 15,26
 4. Italien - 18,06
 5. Belgien - 20,33
 6. Bulgarien - 23
 7. Estland - 24,35
 8. Storbritannien - 26,87
 9. Ungern - 27,46
 10. Frankrike - 29,58
 11. Litauen - 30
 12. Tyskland - 30,12
 13. Tjeckien - 31,56
 14. Danmark - 31,81
 15. Irland - 33,49
 16. Lettland - 36
 17. Nederländerna - 38,85
 18. Sverige - 42,91
 19. Polen - 43,09
 20. Grekland - 50,09
 21. Spanien - 57,74
 22. Portugal - 58,03


Visste du att…

… om alla som har möjlighet jobbade två dagar hemifrån så skulle vi spara 100 miljoner liter bilbränsle varje år.Källa: Tänk om… (2009), Mats Lönngren, Mats Ottosson


Nyhet

Idag (15/4) så presenterade regeringen sin vårproposition och denna gång så finns en klar brist på miljöfrågor. Fokus lades på t.ex. pensionärer och barnfamiljer. Inte ens miljöpartiet fokuserade på miljöfrågor.

Följ debatten och tyck till? Är miljöfrågor viktiga i årets val?
Källa

Nyhet - Klimatförhandlingarna fortsätter

Den 9 april 2010 samlades representanter för 170 länder i Bonn för att fortsätta klimatförhandlingarna efter COP15. Mötet kommer att sträcka sig fram till 11 april. Pöängen med mötet är att utvärdera situationen efter Köpenhamn enligt Bruno Sekoli, representant för de minst utvecklade länderna.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.309255/dags-for-nya-klimatforhandlingar
Hämtat 11/4-10

Nyhet - Hamn drivs av solpaneler

I Kalifornien har man täckt taket till ett rislager vid hamnen med solpaneler. Taket är över 8 360 kvadratmeter stort  och omfattar 3 536 solpaneler. Åtgärden kommer sänka hamnens elkostnader med 20 000 dollar (145420 svenska kronor) och sänka utsläppen av koldioxid med 15.000 ton över 25 år.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.306754/hela-hamnen-soldriven


Earth hour

Glöm inte att stänga av lamporna under Earth Hour ikväll, 20.30 - 21.30!

FN – COP15

FN:s klimatmöte i Köpenhamn som hölls 7-18/12-09 kallas för COP 15. Där skulle upp representanter för upp emot 200 länder samlas för att diskutera och besluta om vad som ska göras när Kyotoprotokollet löper ut år 2012.

Flera olika frågor diskuterades, bland annat:

 • Vilken period det nya avtalet ska sträcka sig över
 • Vilka utsläppsmål man ska ha
 • När mätningarna av utsläppen ska ske
 • Hur man ska hantera effekter av klimatförändringen
Tyvärr resulterade mötet inte i att något nytt avtal antogs, men det ledde i alla fall till en notering i klimatkonventionen. Den överrenskommelsen innebär att:
 • De länder som accepterar noteringen medger att temperaturökningen på jorden inte får överstiga två grader.
 • I-länder ska bidra med 30 miljarder dollar för klimatåtgärder i U-länder fram till 2012, sedan får de betala 100 miljarder dollar årligen fram till 2020.
 • Ländernas klimatåtgärder ska kunna kontrolleras och mätas.

 

Vissa ser COP 15 som ett fiasko på grund av att inget riktigt avtal togs fram. Noteringen är inte juridiskt bindande när det gäller hur mycket växthusgaser man får släppa ut och har ingen tidsavgränsning. Andra anser att det i alla fall är ett steg framåt att något beslutades överhuvudtaget. Nästa möte, COP 16, kommer att hållas i Mexico i november 2010.

 

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.283212/cop-15-sa-blev-resultatet
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.283218/cop-15-sa-fortsatter-arbetet
Hämtat 27/3-10

FN - Kyotoprotokollet

I kampen mot klimatförändringar så är Kyotoprotokollet ett av de viktigaste verktygen. Det antogs 1997 och åtagandeperioden sträcker sig från 2008 fram till år 2012.

 

I Kyotoprotokollet behandlas utsläpp av sex olika växthusgaser; koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. De länder som har antagit Kyotoprotokollet måste minska sina utsläpp av dessa växthusgaser med minst 5 % under 2008-2012 jämfört med år 1990.

 

För att nå till den här minskningen så föreslås det i protokollet att man ska stärka eller införa en nationell politik som arbetar för att minska utsläppen, genom att bland annat öka energieffektiviteten och ta fram förnybara energikällor, och att man ska samarbeta med övriga konventionsparter genom att utbyta information och kunskap m.m.

 

Källa: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15
Hämtat 26/3-10


Nyhet

Bra jobbat Sverige! Vi äter mer ägg! Men inte bara det, vi äter större andel ekologiska ägg. Försäljningen av ekologiska ägg har ökat med 60 % de senaste två åren. Ekologiska ägg står idag för 11 % av den totala äggförsäljningen. 50 % av äggen kommer från frigående höns.

Källa

Nyhet – Den kemiska cocktailen

År 2005 gjordes en studie i USA som analyserade nyfödda barns blod. I blodet hittade man massor av olika kemikalier som olika bekämpningsmedel, industrikemikalier och flamskyddsmedel.


Sveriges lantbruksuniversitet har analyserat vattnet i svenska åar och vattendrag. Där hittade man 57 olika kemikalier.


Denna cocktail av kemikalier gör att det inte är någon vits med att analysera kemikaliernas verkan var för sig, för dess verkan ändras ju när de reagerar med andra kemikalier. Forskning visar att ”cocktail-effekten” är farligare och större än effekterna av kemikalierna var för sig.


År 2010 ska EU-kommissionen utreda och rekommendera hur detta ska hanteras. År 2011 ska man besluta om lämpliga lagändringar.


Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.303693/kemisk-cocktail-kraver-nya-riskmodeller
Hämtat 20/3-10


Nyhet - Fosforkris

Fosfor är lika viktigt som vatten för jordbruket. Ämnet gör odlingsjorden bördig
och ger växterna växtkraft. Bristen beror på att tillgången fosfatmalm minskar.
Om ingenting görs är det stor risk att det kommer bli brist på mat i framtiden.

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.302239/fosforkrisen---varldens-mat-kan-ta-slut
Hämtat 13/3 -10

Nyhet – Bioplast, ett miljövänligare alternativ

Företaget Xylophane startar nu ett pilotföretag för att tillverka så kallad bioplast till förpackningar. Plasten klarar att agera barriär mot syre, fetter och aromämnen och kan därför förpacka livsmedel. Plasten ska sitta på insidan av förpackningarna (kartong, papper eller plastförpackningar) som ett skyddande skikt.

 

Huvudråvaran i plasten kallas xylan, ett kolhydrat som kan utvinnas ur bl.a. skalrester från spannmål (t.ex. vete eller korn). Övriga ingredienser i plasten är godkända av livsmedelsverket. Spannmål är en förnybar råvarukälla till skillnad från aluminium eller andra plaster som tillverkas av olja som vanligen hittas på insidan av förpackningar.

 

Företaget startades av de forskare som tagit fram materialet på Chalmers tekniska högskola. Processen att få ut plasten på marknaden är komplicerad och kommer ta lång tid, men företaget verkar ha goda chanser att slå igenom på den kommersiella marknaden.

 

Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.299103/nu-invigs-bioplastfabriken hämtat 030310


Femte temat


Nyhet – Vasakronan börjar med gröna hyresavtal

Från och med den första mars så kommer Vasakronan att erbjuda gröna hyresavtal till sina kunder. Ett grönt hyresavtal innebär att både hyresgäst och hyresvärd ska arbeta för att minska energianvändningen, förbättra avfallshanteringen m.m. Hyresgästen måste också använda grön el.


I till exempel England och Australien blir det hela tiden vanligare med gröna hyresavtal.


Källa
: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.296159/vasakronan-forst-med-grona-hyresavtal
Hämtat 21/2-10


Nyhet - Sju enkla tips för att rödda Östersjön

den 10/2 träffades regeringsledare från länderna runt Östersjön i mötet Baltic Sea Action Summit i Helsingfors. där presenterade WWF sju "enkla" tips för att rädda Östersjön:
 1. Förbjud all användning av fosfater av tvätt- och diskmedel
 2. Återinför skatt på kväve och fosfor i handelsgödsel och verka för skatt inom hela EU
 3. Förbjud fiske av ål tills beståndet har återhämtat sig och återställ vandringsvägar
 4. Skriv under barlastvattenkonventionen
 5. Åtgärda de miljöfarliga hot-spots som finns kvar på Helcoms list
 6. Bygg ut tillräckliga mottagningsanläggningar i hamn för kryssningsfartygens avloppsvatten
 7. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden
Källa: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.293698/wwf-sju-enkla-satt-att-radda-ostersjon hämtat 120210

Fossila bränslen - Del 3 - Historia

Fossila bränslen har används enda sedan år 1885, men det var först i mitten av 1900-talet som konsumtionen ökade.

 

Olja fick sin stora användarökning i Finland 1960 i samband med biltrafikens genombrott. Oljan var då väldigt billig och började snart även användas vid uppvärmning och elproduktion. Träugnar byttes ut mot oljekaminer och importerad energi ersatte den inhemska. Inom tio år hade oljekonsumtionen nästan femdubblats och började användas som ett politiskt vapen.

 

Användningen av kol ökade samtidigt som oljan. Naturgasen dröjde ytligare några år, tills naturgasledningen öppnades från dåvarande Sovjetunionen till Finland.

 

Idag är fossila bränslen den dominerande energikällan. Användningen har ökat från 2 PJ (Peta joule, P = en biljard, alltså 15 nollor)1885 till 709 PJ 2005. Man hoppas på att så snart som möjligt ersätta fossila bränslen med t ex vind- och vattenkraft. 

 

Källa: http://www.stat.fi/tup/suomi90/maaliskuu_sv.html  hämtad 100210


Fossila bränslen – Del 2 - Bra eller bara dåligt?

För att rättvist ta upp de olika fossila bränslenas fördelar måste naturgas stå ensam. Däremot är energikällornas nackdelar nästan detsamma.

 

Naturgas

Fördelar: Relativt lite utsläpp i jämförelse med kol och olja, effektivt, flexibelt, innehåller inga hälsofarliga ämnen, billigt.

 

Kol och olja

Fördelar: Stor bränsletillgång, lätthanterligt, lätt att transportera, billigt.

 

Kol, olja och naturgas

Nackdelar: Tar slut innan det bildas nya, bidrar till växthuseffekten, vid förbränning orsakar de försurning, oljeutsläpp.

 

Källa: http://www.fysik.org/ hämtad 080210

 


Nyhet – Miljölastbilar

Idag startar projektet ”CleanTruck” som ska pågå i fyra år och som går ut på att få miljölastbilar att slå igenom. Trots att lastbilarna utgör en relativt liten del av trafiken i Stockholm så står de för en stor del av miljöbelastningen. I satsningen ingår det att utvärdera lastbilsmodeller, etablera nya mackar med bland annat biogas och etanol samt att utbilda lastbilschaufförer i sparsam körning. Budgeten för projektet ligger på 35 miljoner kronor och pengarna kommer både från företag som deltar i projektet och från EU.

Källa:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.291690/efter-miljobilsboomen-nu-kommer-miljolastbilarna
Hämtat 4/1-10


Tidigare inlägg
RSS 2.0